Завантаження Події

« Всі Події

  • Це подія пройшло.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науковопрактичної конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»

11 Жовтень, 2018 o 08:00 - 12 Жовтень, 2018 o 17:00

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Острозька академія” (Острог, Україна)
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Київ, Україна)
Національний університет державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)
Запорізький національний університет (Запоріжжя, Україна)
Поліський державний університет (Пінськ, Республіка Білорусь)
Вища школа бізнесу та підприємництва (Островєц Швєнтокшиський, Польща)
Люблінська політехніка (Люблін, Польща)
Школа Бізнесу Росс та Бізнесового Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій
Мічиганського університету (Анн Арбор, Мічиган, США)
Університет Міньо (Брага, Португалія)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»
до 15-річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного університету «Острозька академія»
11-12 жовтня 2018 р.
м. Острог

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Шановні науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, магістранти, представники бізнесу, урядових та громадських структур! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науковопрактичної конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», яка відбудеться 11-12 жовтня 2018 року на базі Економічного факультету Національного університету «Острозька академія» з нагоди 15-річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Розвиток фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах.
2.Фінансово-бюджетний механізм та його вплив на розвиток економіки.
3. Податки та податкова політика у фінансовій системі країни.
4. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі.
5. Економічні відносини України в глобалізаційних процесах.
6. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання.
7. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у
фінансах

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Заявку на участь, тези в електронному варіанті, відскановану копію квитанції про оплату до 01 жовтня 2018 року завантажити на сайті http://finconf.oa.edu.ua

Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника.

Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад: Karpova_tezu.doc, Karpova_zayavka.doc, Karpova_kvytansiya.doc), запакувати в архів (Karpova.zip).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

⋅ Обсяг тез 3 сторінки (формат А-4 у текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів із вирівнюванням на всю ширину сторінки, сторінки не нумеруються.
Послідовність розміщення матеріалів:
− напрям відповідно до тематики тез вказується у правому верхньому кутку;
− у лівому верхньому кутку вказується УДК (зазначення УДК є обов’язково);
− назва тез друкується через рядок великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт жирний);
− під назвою тез ініціали і прізвище автора вказуються по центру, шрифт жирний;
− навчальний заклад (місце роботи / навчання), електронна адреса;
− через рядок текст тез, вирівняний по ширині;
− через рядок список використаних літературних джерел, які слід наводити в кінці тез в порядку
появи відповідних посилань під назвою «Література»;
− список використаних джерел у тезах може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог (Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 );
− посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
Повний текст наукової праці необхідно сформувати у такому порядку: актуальність; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; література.

Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором і науковим керівником. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вимог.
Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несе автор.


Взірець оформлення матеріалів

УДК …….

АГРАРНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ В УКРАЇНІ
Л.В. Козак¹, С.В. Леонов²
¹Національний університет «Острозька академія», kozak@ukr.net
²Інститут економіки НАН Білорусії, leonov@ tut.by

Текст матеріалів, текст матеріалів……………

Література:

1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз [Текст] :монографія / В. Г. Андрійчук. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 292 с.


2. У разі значного відхилення електронного варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет залишає за собою право відмови від участі у конференції.
3. Заявка на участь у конференції повинна містити інформацію:
П.І.Б. учасника
________________________________________________________________________________________
Назва ВНЗ та посада_____________________________________________________________________
E-mail, контактний телефон _______________________________________________________________
Обраний напрямок_______________________________________________________________________
Назва доповіді__________________________________________________________________________
Організаційний внесок на вибір учасників:
150 грн. (організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції, розсилку pdf
формат програми конференції та електронного збірника матеріалів конференції) докторам наук
участь безкоштовна;
Проїзд, проживання та харчування усіх учасників конференції за власний рахунок.

Оплату здійснити за реквізитами:

Національний університет «Острозька академія»
код 22554101, МФО 820172
р\р 31257392105402 в ДКС України
Звертаємо Вашу увагу, що у графі призначення платежу необхідно обов’язково вказати
«Благодійні внески на наукову діяльність економічного факультету та прізвище і ініціали учасника».

Адреса оргкомітету:

Економічний факультет, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800

За довідками щодо конференції звертатись:
Іванчук Наталія Володимирівна – тел. (067) 178-07-49
Е-mail: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

До уваги науковців, аспірантів, докторантів!

Запрошуємо Вас до публікацій у фаховому науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». Видання індексується в міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS, DOI, РИНЦ, EBSCO, Google Академія та ін. Видання наукового журналу є періодичним. Інформацію щодо вимог та умов публікації розміщено на сайті видання ecj.oa.edu.ua.

Контактна особа – Дем’янчук Ольга Іванівна
тел. (03654) 3-01-39, моб. (098) 425-41-32 або (095) 158-83-54
Е-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua

Деталі

Початок:
11 Жовтень, 2018 o 08:00
Кінець:
12 Жовтень, 2018 o 17:00