Міжнародна наукова заочна інтернет-конференція “Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі”

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Острозька академія»
Варшавський університет
Брестський державний університет імені Олександра Пушкіна
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини
Херсонський державний університет

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій заочній інтернет-конференції “Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі”, що відбудеться 12–13 березня 2020 року на базі Національного університету “Острозька академія”.

Інформаційний лист.pdf

Роботу конференції заплановано за такими напрямами:

  1. Лексико-семантичні особливості української мови в сучасному дискурсі.
  2. Граматична структура української мови: традиції і сучасність.
  3. Комунікативний вимір функціювання української мови.
  4. Моделі літературної комунікації в художньому тексті.

Учасники матимуть змогу опублікувати матеріали (статті) в науковому журналі  «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія», який проіндексовано в наукометричних базах Index Copernicus ICV 2017: 75.77. та Google Scholar.  Кожній статті буде присвоєно індекс DOI.

Можлива також публікація в електронному збірнику тез, який буде надіслано на вказані в заявках електронні адреси.

Учасники конференції отримають сертифікати.

Робочі мови конференції – українська, слов’янські, романо-германські. 

Вимоги до змісту й технічного оформлення тексту статті:

До друку буде прийнято статті, що відповідають тематиці журналу і які автор/автори не публікували раніше. Відповідно до чинних вимог наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на які опирається автор; виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю; формування цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

У першому рядку статті в лівому куті потрібно вказати e-mail автора, у правому – УДК. У другому рядку посередині – прізвище, ім’я і по батькові автора українською мовою. У наступному рядку – науковий ступінь, посаду, назву закладу освіти (місце роботи) українською мовою. Зазначити назву статті українською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами жирним шрифтом Times New Roman (розмір – 14 пт).  Подати анотацію українською мовою, обсяг якої становить не менше 80 слів, і ключові слова (шрифт звичайний Times New Roman 14 пт).

Згодом зазначити прізвище, ім’я і по батькові автора англійською мовою. У наступному рядку науковий ступінь, посаду, назву закладу освіти англійською мовою. Зазначити назву статті англійською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами жирним шрифтом Times New Roman (розмір – 14 пт).

У наступному рядку подати анотацію англійською мовою (не менше 200 слів) і ключові слова (шрифт звичайний Times New Roman 14 пт).

Текст набирати в текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 25 мм; праве, верхнє, нижнє – 20 мм. У тексті не допускати вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу).

Чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Граничні розміри таблиць і малюнків у тексті – 104×170 мм2, назву таблиці розміщувати над нею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Файл зберігати у форматах RTF, DOC.

Покликання на використані в тексті джерела робити за зразком: [2, с. 364], де перше число – номер джерела в списку використаної літератури, число після коми – номер сторінки. Декілька джерел відділяти крапкою з комою [1; 4; 6].

Після тексту статті через один рядок подати список використаних джерел. Слово Література друкувати напівжирними літерами посередині. Список використаних джерел і літератури оформляти за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Обсяг статті – 1015 сторінок із анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Усі статті буде перевірено на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck, а результати перевірки надіслано авторам індивідуально.

Статті, що не будуть відповідати зазначеним вимогам, а також унікальність яких становитиме менше 70%, редколегія повертатиме на допрацювання.

Вимоги до тез доповідей:

Текст набирати в текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см. Вирівнювання – по кафедра української мови і літературикафедра української мови і літературикафедра української мови і літературиширині. Розміри полів: ліве – 25 мм; праве, верхнє, нижнє – 20 мм. У тексті не допускати вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу).

Обсяг тексту – 2–4 сторінки формату А4.

Чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті – 104×170 мм2, назву таблиці розміщувати над нею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Файл зберігати у форматах RTF, DOC.

У першому рядку (у лівому куті) перед прізвищем автора подати курсивом шифр УДК. У другому рядку в правому куті – прізвище й ініціали автора, у наступному – науковий ступінь, посаду, назву закладу освіти (місце роботи), назву міста, електронну пошту. Зазначити назву статті українською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами жирним шрифтом Times New Roman (розмір – 14 пт).

Покликання на використані в тексті джерела робити за зразком: [2, с. 364], де перше число – номер джерела в списку використаної літератури, число після коми – номер сторінки. Декілька джерел відділяти крапкою з комою [1; 4; 6].

Після тексту статті через один рядок подати список використаних джерел. Слово Література друкувати напівжирними літерами ліворуч. Список використаних джерел оформляти за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

 

Файли з заявкою на участь та матеріалами для публікації, названі за зразком Луцюк_заявка, Луцюк_стаття, Луцюк_тези, потрібно надіслати на електронну адресу оргкомітету konf.ostroh@gmail.com до 1 березня 2020 року. Для учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Оплата за сторінку – 65 грн (одноосібні статті докторів наук буде опубліковано безкоштовно). За присвоєння індексу DOI автор сплачує 50 грн.

Для участі в роботі конференції учасникам із України обов’язковим є організаційний внесок у розмірі 100 грн за умови публікування статті і 150 грн за умови публікування тез (для докторів наук і закордонних учасників безкоштовно).

Контактна інформація:

тел. (03654) 2-29-49,
0988345820 — Столяр Зоя Володимирівна
0979015937 — Шостюк Зоряна Володимирівна
e-mail: konf.ostroh@gmail.com

Дата

01 Бер 2020
Expired!

Час

Весь день

Розташування

Національний університет "Острозька академія"
Семінарська, 2

Організатор

Кафедра української мови і літератури
QR код

Залишити відповідь