Оголошується набір статей у науковий журналНаукові записки Національного університету«Острозька академія». Серія «Філологія».

Оголошується набір статей у науковий журнал

Наукові записки Національного університету

«Острозька академія». Серія «Філологія».

Факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». ISSN 2519-2558, що належить до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 22.12.2016 № 1604.

 

Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2017: 75.77. та Google Scholar

Кожній статті присвоюється індекс DOI

Матеріали приймаються до 15 квітня 2019 р.

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника. Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження. Публікуючи статтю у даному виданні автор підтверджує, що має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надає право видавцю зазначеного збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді. А також несе повну відповідальність за фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.).

Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України.

 

Стаття має містити такі обов’язкові елементи:

 • – постановка проблеми;
 • – актуальність дослідження;
 • – зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
 • – аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • – виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • – новизна;
 • – методологічне або загальнонаукове значення;
 • – викладення основного матеріалу;
 • – головні висновки;
 • – перспективи використання результатів дослідження
 • – перелік використаних джерел та літератури.

Окремим файлом подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, місто та номер відділення Нової пошти для розсилки збірника, контактний телефон, е-mail.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у форматі *doc. Файли назвати  за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc. 2_Ivaniv_kvitanciia.doc, 2_Ivaniv_retsenziia.doc.

Тематичні напрями:

 1. Лінгводидактика та соціолінгвістика.
 2. Когнітивна лінгвістика та прагматика.
 3. Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.
 4. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.
 5. Стилістика та інтерпретація тексту.
 6. Мова в діалозі культур.
 7. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
 8. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
 9. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

 

Всі матеріали подаються в електронному варіанті на е-mail: lingua.lab@oa.edu.ua.

Для авторів без наукового ступеня обов’язкова наявність наукової рецензії. Підпис на рецензії необхідно завірити печаткою.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті 10-15 сторінок з анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Структура статті:

 • – e-mail (верхній лівий кут);
 • – індекс УДК (верхній правий кут);
 • – прізвище, ім’я та по-батькові автора (по центру, шрифт 14 Times New Roman) українською мовою.
 • – науковий ступінь, вчене звання українською мовою.
 • – назва навчального закладу (по центру) українською мовою
 • – назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);
 • – анотація та ключові слова (українською мовою) шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації українською мовою складає не менше 80 слів);
 • – прізвище, ім’я та по-батькові автора (по центру, шрифт 14 Times New Roman) англійською мовою
 • – науковий ступінь, вчене звання англійською мовою
 • – назва навчального закладу (по центру) англійською мовою
 • – назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);
 • – анотація та ключові слова (англійською мовою), шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації англійською мовою складає не менше 200 слів);
 • – основний текст статті (друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Файл зберігати у форматах RTF, DOC.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с.127;], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] .

У кінці статті подається текст: «Література:» — по центру. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.

Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об’єкт.

 

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно.

Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

За доставку збірника оплачує отримувач (автор).

Після закриття прийому матеріалів, всі статті перевіряються на плагіат. Перевірка статей здійснюється програмою Unicheck. Результати перевірки надсилаються авторам індивідуально.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які містять плагіат (рівень оригінальності повинен становити не менше 70 %), не відповідають вимогам та тематиці збірника, оформлені з істотними технічними огріхами.

У редакцію необхідно представити:

 • – електронний варіант статті у форматі .doc або .rtf;
 • – рецензію кандидата чи доктора наук на подану статтю (для авторів без вченого ступеню), засвідчену підписом та печаткою установи, в якій він працює;
 • – авторську довідку

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися lingua.lab@oa.edu.ua та за телефоном:

Технічний секретар Попчук Марія Анатоліївна

моб. тел. (098) 90 43 905

Передбачуваний термін виходу журналу — травень-червень 2019 р.

Дата

21 Бер 2019 - 15 Кві 2019
Expired!

Час

Весь день
Категорія

Організатор

Кафедра індоєвропейських мов НаУОА
Телефон
(03654) 3-02-58
Email
kafedra.iem@oa.edu.ua
Сайт
http://www.oa.edu.ua/ua/departments/filologist/filol_lang/
QR код

Залишити відповідь